• Trang chủ
  • Thành lập làng tư duy thiết kế đổi mới sáng tạo

Thành lập làng tư duy thiết kế đổi mới sáng tạo

Thành lập làng tư duy thiết kế đổi mới sáng tạo

  • DIF Leader
  • 07/01/2023 12:26:11

Thành lập làng tư duy thiết kế đổi mới sáng tạo

Mục tiêu của Làng là kết nối các hệ sinh thái, huấn luyện nhận thức tư duy thiết kế, nuôi dưỡng kiến tạo và ươm tạo.

Thấu hiểu hành vi con người là chìa khoá cho sự Đổi mới Sáng tạo. Tư duy Thiết kế là một quá trình để đạt được sự Đổi mới Sáng tạo bằng cách tập trung vào nhu cầu của khách hàng, lấy con người làm trung tâm.

Làng Innovative Design Thinking  được hình thành với mục tiêu tạo ra môi trường giúp thúc đẩy các thành phần trong Hệ sinh thái Khởi nghiệp, Doanh nghiệp, Nhà nghiên cứu, nhà chuyên môn sâu, nhà Huấn luyện, nhà Đầu tư, Chính phủ… thêm nguồn cảm hứng và kết nối với nhau với cùng tư duy thiết kế.

Hệ sinh thái Đổi mới Sáng tạo cùng với chìa khoá tư duy thiết kế , tập trung vào giải pháp và hành động sẽ luôn tạo điều kiện cho các thành phần trong hệ sinh thái học hỏi, mở rộng kiến thức, gỉai quyết vấn để một cách sáng tạo, từ đó tạo ra những giá trị, những ý tưởng mới thiết thực cho nền kinh tế và văn hoá Đổi mới sáng tạo tại VN.