Trong xu thế hội nhập, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo luôn là động lực, nguồn lực quan trọng của nền kinh tế, giúp giải quyết các khó khăn, thách thức, hướng tới phát triển bền vững. Chúng ta xác định rõ “thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi mô hình kinh tế sáng tạo là điều kiện cần để Việt Nam trở thành quốc gia phát triển bền vững.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng khai mạc chương trình