Diễn đàn cấp cao vùng Đông Nam Bộ

  • Ngày bắt đầu 27/08/2023
  • Ngày kết thúc 27/08/2023
  • Địa điểm Biên Hoà Đồng Nai
  • Ngày bắt đầu 27/08/2023
  • Ngày kết thúc 27/08/2023
  • Địa điểm Biên Hoà Đồng Nai